ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ. จังหวัดขอนแก่น) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง - แยก ทล. 2062 บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในเส้นทาง และสนับสนุนโครงการรถไฟ ทางคู่สายจิระ - ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางรางกับทางบก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบ พร้อมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. ๒ – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ระยะเวลาดำเนินการศึกษา

270 วัน

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 8 กันยายน 2562

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แก้ไขปัญหาจราจร
สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น
เป็นทางลัด,ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ
ต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์
อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทาง

จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากถนนสาย ทล. 2 บริเวณบ้านหนองบัวดีหมี โดยถนนของโครงการอยู่บนถนนของทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณกิโลเมตรที่ 324+300 มุ่งหน้าไปตามถนนสาย ขก.1011 ไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ทล.2062 บริเวณ กิโลเมตรที่ 15+400 บ้านพระยืน ในระหว่างทางผ่านหมู่บ้านบางช่วงได้แก่ บ้านหนองโพธิ์,บ้านโนนตุ่น,บ้านหนองแวง,บ้านหนองจิก สลับบางช่วงเป็นพื้นที่การเกษตร ทำนา ,ปลูกอ้อย ระยะทางรวมประมาณ 14 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

โทรศัพท์ 0 2551 5419
โทรสาร 0 2551 5420 

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

โทรศัพท์ 0 434 65869 , 0 434 65747
โทรสาร 0 4346 5189

กล่องข้อความ

Thanks for contacting to us!

ข้อมูลโครงการ
พื้นที่โครงการ
กิจกรรมโครงการ
ติดต่อเรา
ขึ้นข้างบนสุด