ความเป็นมาโครงการ

ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ. จังหวัดขอนแก่น) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง - แยก ทล. 2062 บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในเส้นทาง และสนับสนุนโครงการรถไฟ ทางคู่สายจิระ - ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางรางกับทางบก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้สายทางดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นทางลัด ทางเลี่ยง ระหว่างอำเภอ และเป็นทางลัดไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเป็นการต่อเติมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อรับรองปริมาณจราจร ในอนาคต ตลอดจนบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง 

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะงานที่มีความซับซ้อน เช่น งานสำรวจและออกแบบด้านงานทาง ต้องออกแบบจุดเชื่อมทางแยกกับถนนสายหลักของกรมทางหลวง ตลอดจนคัดเลือกแนวสายทางใหม่โดยจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน และต้องมีการเวนคืนพื้นที่ประชาชนเพื่อให้ได้เขตทางและแนวสายทางใหม่ที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางงานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร รวมไปถึงงานออกแบบโครงสร้างสะพานข้ามลำน้ำขนาดใหญ่หรืองานออกแบบโครงสร้างต่างๆ นอกจากนี้ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบ พร้อมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. ๒ – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แก้ไขปัญหาจราจรและเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างถนนสาย ทล.2 กับถนนสาย ทล.2062

สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างทางรางกับทางบก 

เป็นทางลัด,ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอและเป็นทางลัดไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

270 วัน

โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 8 กันยายน 2562

ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

 • รวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ
 • สำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)
 • ศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง
 • สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร
 • จัดทำแนวสายทาง และ/หรือรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น
 • จัดทำแนวสายทาง และ/หรือรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น 
 • รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • นำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการที่เหมาะสม
 • ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • สำรวจออกแบบรายละเอียด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 โครงการมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

สำรวจพื้นโครงการ

 • สำรวจสภาพพื้นที่โครงการ
 • สำรวจปริมาณการจราจรและโครงข่ายถนน
 • สภาพทางระบายน้ำ

ประชุมปฐมนิเทศ

 • แนะนำรายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาโครงการ 
 • รับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม และนำไปประกอบการออกแบบจัดทำแนวเส้นทางโครงการ และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ประชุมกลุ่มย่อย

 • นำเสนอรูปแบบถนนและแนวเส้นทางให้ประชาชนพิจารณา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • รับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม และนำไปปรับปรุงแก้ไข

ประชุมปัจฉิมนิเทศ

 • นำเสนอร่างรูปแบบถนนและแนวเส้นทางที่ประชาชนพิจารณาคัดเลือก
 • สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
 • รับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม และนำไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขแบบร่างฯ

แบบรายละเอียดที่สมบูรณ์

 • ได้รูปแบบถนนและแนวเส้นทางที่สมบูรณ์

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. ๒ – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือได้รับการชี้แจงข้อมูลในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับคนในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงาน ดังนี้

 • การประชาสัมพันธ์โครงการโดยทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์โครงการ เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ โปสเตอร์ รวมถึงการกระจายข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุเสียงตามสายหรือการฝากผ่านผู้นำท้องถิ่น
 • การประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงานการนำเสนอแนวทางในการออกแบบและแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมที่มีต่อแนวทางในการออกแบบและการจัดทำแนวเส้นทางของโครงการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการออกแบบรายละเอียด
 • การประชุมกลุ่มย่อยเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานข้อมูลรูปแบบการออกแบบถนนแนวทางเลือกและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด การเสนอร่างผลการออกแบบถนน ทางแยกต่างระดับแนวเส้นทางที่ได้ทำการออกแบบผลการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้รูปแบบก่อสร้างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น